Menu

آموزش کاربردی

سطح مقدماتی

 • زندگی موفق، موفقیت مالی ، سرمایه گذاری
 • دانش تجارت و چارچوبهای قانونی کسب و کار
 • اصول ، بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری
 • مدیریت ریسک سرمایه گذاری
 • سبد سرمایه گذاری و مدیریت سبد
 • مدیریت سرمایه گذاری و کسب و کار
 • حسابداری و مبانی تحلیل صورتهای مالی بنیادی
 • حسابداری و مبانی تحلیل صورتهای مالی روندی
 • قرارداد و نکات مهم عقد قرارداد تجاری ( سرمایه گذاری )
 • تامین مالی و ابزارهای آن
 • بورس ، ضرورت روش سرمایه گذاری و ابزار
 • بورس ، روش تحلیل زمان مناسب خرید و فروش
 • سرمایه گذاری در شرایط روز اقتصاد کشور
 • مباحث ویژه

سطح میانی

 • برند
 • تاب آوری سازمانی
 • استراتژی تمایز
 • بورس و تحلیل اطلاعات سرمایه گذاری
 • ارزیابی سرمایه گذاری
 • مدیریت راهبردی استراتژی
 • مدیریت دانش
 • مهندسی مجدد فرآیند
 • سرمایه گذاری خروجی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت بحران
 • مباحث ویژه

سطح پیشرفته

 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی
 • به زودی

آموزش کاربردی

آشنایی اجمالی با تاریخچه و ضرورت موفقیت مالی و فردی

فایل های پیوست
دانلود

ضرورت آموزش عمومی اقتصاد و سرمایه گذاری

فایل های پیوست
دانلود

ضرورت اقتصاد مقاومتی آشنایی به قوانین مرتبط در کسب و کار

فایل های پیوست
دانلود