Menu

چشم انداز

در سالهای اخیر با برگشت مجدد به محیط دانشگاهی و درک تغییرات سریع رشته مدیریت و اقتصاد و توجه به شکاف مباحث تئوری دانشگاهی و موضوعات کاربردی ، بویژه تجربه کسب شده در عرصه مدیریت سرمایه گذاری و اقتصادی من را به بررسی بیشتر آموزش و مشاوره کاربردی مدیریت سرمایه گذاری رهنمون ساخت و چالشهای پایان نامه دکتری که با موضوع "بررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی در توسعه همه جانبه اقتصادی از نظر رشد ، رفاه ، بهره وری و همگرایی اقتصادی" و با راهنمایی اساتید گرانقدر به سر انجام رسید مرا بیش از پیش علاقمند به طرح نگاه کاربردی خود به مقوله مدیریت سرمایه گذاری و نیز سایر دغدغه های خود که ناشی از تجربه بخشهای اجرایی فعالیت اقتصادی در داخل و خارج کشور بود مصمم ساخت شعار من این است که "همیشه راه حلی وجود دارد" و باورم این است در اقتصاد همراه با فناوری در حال تحول سریع کنونی "برای موفقیت باید حرف تازه ای زد" بویژه اگر حرف در عرصه کسب و کار و کامیابی هم میهنان عزیزم باشد. امید دارم این حرکت با همراهی دوستان فرهیخته بتواند در بهبود فضای کسب و کار و صاحبان سرمایه موثر باشد.